Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Aplikace

Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, který vede ke konkrétním výsledkům v podobě prototypů, funkčních vzorků, poloprovozních linek, nových materiálů a software.

Více

OP TAK - Inovace

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe, zavedení inovovaných výrobků a služeb do výroby a na trh.

Více

OP TAK - Inovační vouchery

Podpora rozvoje komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

Více

OP TAK - Potenciál

Založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit těchto center.

Více

OP TAK - Proof of Concept

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky.
aktivita a)
aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh
aktivita b)
aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Více

OP TAK - Spolupráce - klastry

Zvýšení výzkumných a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnými organizacemi.
Aktivity:
a) Kolektivní výzkum
b) Sdílená infrastruktura
c) Rozvoj inovačního klastru

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Ústecký kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

NPO - Podpora podnikavosti

Podpora podnikavosti, osvěta podnikatelských aktivit a podpora podnikatelských záměrů začínajících firem a podnikatelů.

Více

The Country for the Future - Inovace do praxe

Podpora zavádění inovací produktů a postupů v malých a středních podnicích, včetně inovací organizačních.

Více

Horizont Evropa

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2021–2027.

Cílem tohoto programu je posílit vědeckotechnickou základnu EU, mimo jiné rozvojem řešení politických priorit, jako je ekologická a digitální transformace. Program rovněž přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje a podporuje konkurenceschopnost a růst. Jedná se o stěžejní iniciativu EU na podporu výzkumu a inovací od fáze konceptu až po uvedení na trh.

Program s rozpočtem ve výši 95,5 miliardy eur, včetně 5,4 miliardy eur z nástroje Next Generation EU, doplňuje vnitrostátní a regionální financování v oblasti výzkumu a inovací.

Program se skládá ze tří pilířů:

  • vynikající věda
  • globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu
  • inovativní Evropa

Další část, přítomná v celém programu, podporuje rozšíření účasti založené na excelenci ze všech členských států. To poslouží k optimalizaci vnitrostátního výzkumného a inovačního potenciálu v celé Evropě, a tím k posíleníEvropského výzkumného prostoru.

Více

The Country for the Future - Technologická inkubace start-upů

Podpora začínajících technologických firem (startupů) vyvíjejících inovativní a škálovatelné produkty či služby.

Více

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj je možné odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze uplatnit každoročně a je možné uplatnit široké spektrum nákladůbez maximální horní hranice. Více informací naleznete v Metodickém pokynu Ministerstva financí č. MF-17 a také v § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů.

Více

Spark Funding

Cílem finanční iniciativy Spark Funding je podpořit a urychlit přenos (transfer) technologií z vesmírného do nevesmírného sektoru, uspíšit proces vývoje produktů a podpořit komercializaci kosmických technologií a počáteční adaptaci produktu a jeho uvedení na trh.
Úkolem je přenést kosmické technologie, jako jsou senzory, materiály, elektroniku (ale možné jsou všechny technologické oblasti) do jiného odvětví.

Více

OP TAK - Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví

Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum ašíření znalostí.

Více