Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Aplikace

Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, který vede ke konkrétním výsledkům v podobě prototypů, funkčních vzorků, poloprovozních linek, nových materiálů a software.

Více

OP TAK - Inovace

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe, zavedení inovovaných výrobků a služeb do výroby a na trh.

Více

OP TAK - Inovační vouchery

Podpora rozvoje komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, ochrana duševního vlastnictví.

Více

OP TAK - Potenciál

Založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit těchto center.

Více

OP TAK - Proof of Concept

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky.
aktivita a)
aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh
aktivita b)
aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Více

OP TAK - Spolupráce - klastry

Zvýšení výzkumných a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnými organizacemi.
Aktivity:
a) Kolektivní výzkum
b) Sdílená infrastruktura
c) Rozvoj inovačního klastru

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Ústecký kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

NPO - Podpora podnikavosti

Podpora podnikavosti, osvěta podnikatelských aktivit a podpora podnikatelských záměrů začínajících firem a podnikatelů.

Více

SIGMA - Podpora systémových opatření a využívání nových příležitostí (DC5)

Podpora systémových opatření a využívání nových příležitostí, které povedou ke zkvalitnění projektů aplikovaného výzkumu a inovací - např. důraz na podporu multioborových přístupů v projektech, podpora rizikových (high-risk/high-gain) projektů, vytěžení potenciálu výstupů základního výzkumu k aplikacím, zavádění principů odpovědného výzkumu a inovací – otevřený přístup, rovné příležitosti v obsahu výzkumu, veřejné konzultace, etika ve výzkumu atd.

Více

SIGMA - Posílení/rozvoj regionálních inovačních ekosystémů (DC5)

Podpora projektů, které budou v souladu s potřebami regionů a budou realizovány v součinnosti s jednotlivými kraji.
Tematické zaměření bude vycházet z Národní RIS3 strategie a její krajské přílohy. Také bude zohledňovat Strategii regionálního rozvoje ČR. Při realizaci bude uplatňován princip spolufinancování, tj. podpořené projekty s vazbou na regionální rozvoj budou částečně financované z prostředků TA ČR a částečně ze strany daného kraje.

Více

SIGMA - Dlouhodobé výzkumné záměry (DC5)

Dlouhodobé projekty, které svým zaměřením nastavují a rozvíjejí systémová řešení současné i budoucí problematiky VaVaI v různých oborech (např. v oblasti společenskovědní, u které v současné době roste potřeba realizovat i dlouhodobější projekty). Podpořeny mohou být i takové typy projektů, u kterých se neočekává okamžitá aplikace nebo rychlé uplatnění výsledků na trhu, a to díky charakteristicky dlouhým vývojovým cyklům. U těchto projektů budou způsobilé i prvky základního orientovaného výzkumu.

Více

SIGMA - Řešení aktuálních potřeb VaVaI (DC5)

Opatření vytváří v programu SIGMA mechanismus, který umožní rychle a efektivně reagovat na akcelerující ekonomický rozvoj a turbulentní změny v prostředí aplikovaného výzkumu a inovací. Pomocí tohoto nástroje může být účelová podpora poskytována projektům aktuálně reagujícím na vznikající potřeby české společnosti a hospodářství (např. témata související se zdravím obyvatel, stárnutím populace a další) v souladu s prioritami Národní RIS3 strategie 2021+.

Více

SIGMA - Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)

Dílčí cíl 3 je zaměřen na zvýšení inovačního potenciálu a efektivity výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.
Záměrem je posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity programu ÉTA. Při uplatňování výstupů z tohoto DC budou relevantní i způsoby uplatnění mimo tržní mechanismy (hlavním uživatelem může být i veřejná správa, která o výstupy projeví zájem). Dílčí cíl podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Více

SIGMA - Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (DC1)

Dílčí cíl 1 je zaměřen na zefektivnění transferu poznatků a výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných organizací do praxe a urychlení tvorby nových inovativních výrobků a služeb. Prostřednictvím zajištění stabilního fungování systému transferu technologií ve výzkumných organizacích bude tento dílčí cíl podporovat ověření výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a přípravy jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Záměrem je také podpořit tvorbu nových výsledků VaVaI ve střednědobém horizontu vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich praktické aplikace.

Více

Prostředí pro život - PP3

Cílem podprogramu 3 je podpora holistických přístupů a dlouhodobých přírodě blízkých řešení a technologických perspektiv v ochraně životního prostředí k naplnění všech tří specifických cílů Programu. Problematiky budou zkoumány, prověřovány a rozpracovávány prostřednictvím aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu (se zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního výzkumu), u kterých se neočekává okamžitá aplikace a které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení. Aplikačním garantem bude v zásadě MŽP, případně další subjekty veřejné správy a jen u některých dílčích projektů případně podniky.

Více

Prostředí pro život - PP2

Cílem podprogramu 2 je přispět prostřednictvím aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k takovým technologickým změnám a změnám technik (rozumí se technik ve smyslu nejlepších dostupných technik - BAT - a technik v ochraně přírody a tvorby krajiny), které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho strategických dokumentů uvedených v úvodu Programu a ke splnění tří specifických cílů Programu. Aplikačním garantem budou podle potřeb a dalších okolností jak podniky, popřípadě jiné soukromoprávní subjekty, tak subjekty veřejné správy v širokém smyslu slova. Bude se jednat především o projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Více

Prostředí pro život - PP1

Cílem podprogramu je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu, zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí se zaměřením na všechny tři specifické cíle Programu. Z tohoto důvodu je podprogram 1 zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou tedy podporovány projekty výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. Jednotlivé veřejné soutěže budou orientovány na podrobněji a úžeji vymezený okruh témat podle naléhavosti jejich řešení.

Více

DOPRAVA 2030

Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Více

TREND - Technologičtí lídři

Podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a u podniků, které mají zkušenost s nákupem výzkumně-vývojových služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní výzkumně-vývojovou činnost.

Více

The Country for the Future - Inovace do praxe

Podpora zavádění inovací produktů a postupů v malých a středních podnicích, včetně inovací organizačních.

Více

Horizont Evropa

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2021–2027.

Cílem tohoto programu je posílit vědeckotechnickou základnu EU, mimo jiné rozvojem řešení politických priorit, jako je ekologická a digitální transformace. Program rovněž přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje a podporuje konkurenceschopnost a růst. Jedná se o stěžejní iniciativu EU na podporu výzkumu a inovací od fáze konceptu až po uvedení na trh.

Program s rozpočtem ve výši 95,5 miliardy eur, včetně 5,4 miliardy eur z nástroje Next Generation EU, doplňuje vnitrostátní a regionální financování v oblasti výzkumu a inovací.

Program se skládá ze tří pilířů:

  • vynikající věda
  • globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu
  • inovativní Evropa

Další část, přítomná v celém programu, podporuje rozšíření účasti založené na excelenci ze všech členských států. To poslouží k optimalizaci vnitrostátního výzkumného a inovačního potenciálu v celé Evropě, a tím k posíleníEvropského výzkumného prostoru.

Více

The Country for the Future - Technologická inkubace start-upů

Podpora začínajících technologických firem (startupů) vyvíjejících inovativní a škálovatelné produkty či služby.

Více

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj je možné odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze uplatnit každoročně a je možné uplatnit široké spektrum nákladůbez maximální horní hranice. Více informací naleznete v Metodickém pokynu Ministerstva financí č. MF-17 a také v § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů.

Více

THÉTA 2 - Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory

Více

THÉTA 2 - Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)

Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.

Více

THÉTA 2 - Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3)

Podprogram 3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Více

Spark Funding

Cílem finanční iniciativy Spark Funding je podpořit a urychlit přenos (transfer) technologií z vesmírného do nevesmírného sektoru, uspíšit proces vývoje produktů a podpořit komercializaci kosmických technologií a počáteční adaptaci produktu a jeho uvedení na trh.
Úkolem je přenést kosmické technologie, jako jsou senzory, materiály, elektroniku (ale možné jsou všechny technologické oblasti) do jiného odvětví.

Více