Vyhledávač podpor pro podnikatele

SIGMA - Mezinárodní spolupráce (DC4) - DA 3 - Synergie

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Dílčího cíle 4 programu SIGMA bude dosaženo podporou společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v těch oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. V dílčím cíli budou dále podporovány aktivity napomáhající dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podpora povede ke zlepšenípřístupu týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
až 800 tis. Kč (dotace)
Míra podpory:
až 80 %