Vyhledávač podpor pro podnikatele

SIGMA - Mezinárodní spolupráce (DC4) - DA 2 - Cofundy/Partnerství

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Dílčího cíle 4 programu SIGMA bude dosaženo podporou společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v těch oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. V dílčím cíli budou dále podporovány aktivity napomáhající dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podpora povede ke zlepšení přístupu týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
dle specifických podmínek výzvy (dotace)
Míra podpory:
až 80 %