Vyhledávač podpor pro podnikatele

SIGMA - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2)

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Dílčí cíl 2 je zaměřen na zvýšení zapojení začínajících výzkumnic/výzkumníků a vyrovnávání příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Podporována bude spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. V projektech naplňující tento dílčí cíl budou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu. Dílčí cíl navazuje na aktivity programu ZÉTA.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
dle specifických podmínek výzvy (dotace)
Míra podpory:
až 85 %