Vyhledávač podpor pro podnikatele

Prostředí pro život - PP3 - Environmentální a klimatické výzvy v dlouhodobé perspektivě

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Podprogram 3 je orientován na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených na dlouhodobějším sledování společenských, klimatických, environmentálních, přírodních a dalších změn a trendů.

Témata výzkumu, v němž je zásadní holistický přístup k řešené problematice, jsou následující:

- environmentálně a ekonomicky udržitelný rozvoj společnosti, kvalitní životní prostředí a odolnost;
- ochrana klimatu a adaptace na jeho změny;
- ovzduší, voda, půda, nerostné suroviny, horninové prostředí a geologická rizika;
- biodiverzita a ekologická obnova, ochrana krajiny a její šetrné využívání;
- toky energie a hmoty, přechod na oběhové hospodářství.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
100 - 300 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
90 %