Vyhledávač podpor pro podnikatele

Prostředí pro život - PP2 - Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí aspolečnost

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací podprogramu 2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou v nejbližší dekádě od ukončení projektů přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení. Nejvážnějšími tematickými okruhy pro podprogram 2 jsou energetická, materiálová a emisní náročnost ekonomiky, přechod na oběhové hospodářství, ochrana a rozvoj biodiverzity a ekologická obnova.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
10 - 15 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
80 %