Vyhledávač podpor pro podnikatele

Prostředí pro život - PP1 - Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru. Z tohoto důvodu je podprogram 1 orientován na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky budou využitelné zejména ve veřejné správě (digitalizace jako nástroj inovací, eGovernment, optimalizace regulatorních rámců, snižování administrativní zátěže z ochrany životního prostředí a klimatu) a mohou přispět k tvorbě a vyhodnocování koncepčních a strategických dokumentů na národní úrovni i mezinárodně, s ohledem na členství ČR v EU a závazky plynoucí z připravovaných neboplatných mezinárodních smluv, jejichž je ČR smluvní stranou.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
10 - 15 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
85 %