Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Spolupráce - klastry

Název poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis programu:
Rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Aktivity:
a) Kolektivní výzkum
b) Sdílená infrastruktura
c) Rozvoj inovačního klastru
Způsobilé výdaje:

aktivita a)

- osobní náklady
- služby(smluvní výzkum, konzultační služby)
- materiál
- režijní náklady

aktivita b)

- hmotný a nehmotný majetek
- stavby a jejich technické zhodnocení
- stroje a zařízení
- HW a SW
- práva duševního vlastnictví
- nájemné

aktivita c)

- náklady na provoz inovačního klastru
- osobní náklady
- cestovné
- služby expertů
- režijní náklady
- marketing a propagace
- semináře, konference
- nájemné
- získání známky excelence ESCA
Výše podpory:
1- 40 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
35 - 70 %