Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Partnerství znalostního transferu

Název poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis programu:
Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup:

- zavádění pokročilých technologií v podniku;
- vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu;
- zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.
Způsobilé výdaje:
- hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data
- osobní náklady, cestovné
- materiál
Výše podpory:
1 - 8 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
70 %