Vyhledávač podpor pro podnikatele

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Název poskytovatele:
Ministerstvo financí
Ministerstvo financí
Popis programu:
Prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj je možné odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze uplatnit každoročně a je možné uplatnit široké spektrum nákladůbez maximální horní hranice. Více informací naleznete v Metodickém pokynu Ministerstva financí č. MF-17 a také v § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů.
Způsobilé výdaje:
- osobní výdaje
- odpisy
- další provozní výdaje, vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu výzkumu a vývoje (materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek, energie apod.)
- úplata (nebo její část) u finančního leasingu hmotného movitého majetku, která souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje
- cestovní náhrady
Výše podpory:
Dle výše nákladů na výzkum a vývoj a výše daně.
Míra podpory:
až 100 %