Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Aplikace

Název poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis programu:
Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, který vede ke konkrétním výsledkům v podobě prototypů, funkčních vzorků, poloprovozních linek, nových materiálů a software.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného majetku
- náklady na smluvní výzkum a konzultační služby
- dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
- materiál
Výše podpory:
2 - 125 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
25 - 80 %