Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Aplikace

Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, který vede ke konkrétním výsledkům v podobě prototypů, funkčních vzorků, poloprovozních linek, nových materiálů a software.

Více

OP TAK - Partnerství znalostního transferu

Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup:

- zavádění pokročilých technologií v podniku;
- vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu;
- zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Více

OP TAK - Potenciál

Založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit těchto center.

Více

OP TAK - Proof of Concept

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky:

Aktivity:

a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Více

OP TAK - Spolupráce - klastry

Rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Aktivity:
a) Kolektivní výzkum
b) Sdílená infrastruktura
c) Rozvoj inovačního klastru

Více

OP TAK - Spolupráce - technologické platformy

Rozvoj technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných a inovačních aktivit mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou, urychlení digitální a zelené transformace a zavádění pokročilých technologií.

Aktivity:

a) vytváření a implementace strategií směřujících k digitální a zelené transformaci průmyslu

b) navázání hlubší spolupráce tuzemských technologických platforem s evropskými technologickými platformami

c) koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů

Více

INTERREG Central Europe

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu střední Evropy v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

INTERREG Danube region programme

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu Podunají v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

Národní centra kompetence

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem je synergicky provázat již existující úspěšná centra.

Více

SIGMA - Mezinárodní spolupráce (DC4) - DA 3 - Synergie

Dílčího cíle 4 programu SIGMA bude dosaženo podporou společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v těch oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. V dílčím cíli budou dále podporovány aktivity napomáhající dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podpora povede ke zlepšenípřístupu týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.

Více

SIGMA - Mezinárodní spolupráce (DC4) - DA 2 - Cofundy/Partnerství

Dílčího cíle 4 programu SIGMA bude dosaženo podporou společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v těch oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. V dílčím cíli budou dále podporovány aktivity napomáhající dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podpora povede ke zlepšení přístupu týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.

Více

SIGMA - Mezinárodní spolupráce (DC4) - DA 1 - Bilaterální spolupráce

Dílčího cíle 4 programu SIGMA bude dosaženo podporou společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí (zejména mimo Evropský hospodářský prostor) v těch oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. Podpora povede ke zlepšení přístupu týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.

Více

SIGMA - Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)

Dílčí cíl 3 je zaměřen na zvýšení inovačního potenciálu a efektivity výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.
Záměrem je posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity programu ÉTA. Při uplatňování výstupů z tohoto DC budou relevantní i způsoby uplatnění mimo tržní mechanismy (hlavním uživatelem může být i veřejná správa, která o výstupy projeví zájem). Dílčí cíl podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Více

SIGMA - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2)

Dílčí cíl 2 je zaměřen na zvýšení zapojení začínajících výzkumnic/výzkumníků a vyrovnávání příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Podporována bude spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. V projektech naplňující tento dílčí cíl budou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu. Dílčí cíl navazuje na aktivity programu ZÉTA.

Více

Prostředí pro život - PP3 - Environmentální a klimatické výzvy v dlouhodobé perspektivě

Podprogram 3 je orientován na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených na dlouhodobějším sledování společenských, klimatických, environmentálních, přírodních a dalších změn a trendů.

Témata výzkumu, v němž je zásadní holistický přístup k řešené problematice, jsou následující:

- environmentálně a ekonomicky udržitelný rozvoj společnosti, kvalitní životní prostředí a odolnost;
- ochrana klimatu a adaptace na jeho změny;
- ovzduší, voda, půda, nerostné suroviny, horninové prostředí a geologická rizika;
- biodiverzita a ekologická obnova, ochrana krajiny a její šetrné využívání;
- toky energie a hmoty, přechod na oběhové hospodářství.

Více

Prostředí pro život - PP2 - Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí aspolečnost

Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací podprogramu 2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou v nejbližší dekádě od ukončení projektů přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení. Nejvážnějšími tematickými okruhy pro podprogram 2 jsou energetická, materiálová a emisní náročnost ekonomiky, přechod na oběhové hospodářství, ochrana a rozvoj biodiverzity a ekologická obnova.

Více

Prostředí pro život - PP1 - Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru. Z tohoto důvodu je podprogram 1 orientován na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky budou využitelné zejména ve veřejné správě (digitalizace jako nástroj inovací, eGovernment, optimalizace regulatorních rámců, snižování administrativní zátěže z ochrany životního prostředí a klimatu) a mohou přispět k tvorbě a vyhodnocování koncepčních a strategických dokumentů na národní úrovni i mezinárodně, s ohledem na členství ČR v EU a závazky plynoucí z připravovaných neboplatných mezinárodních smluv, jejichž je ČR smluvní stranou.

Více

DOPRAVA 2030

Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Více

OP JAK - Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI

Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Více

TREND - Technologičtí lídři

Podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a u podniků, které mají zkušenost s nákupem výzkumně-vývojových služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní výzkumně-vývojovou činnost.

Více

TREND - Nováčci

Nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity ani nákup výzkumně-vývojových služeb od výzkumných organizací.

Více

INTERREG Rakousko – Česko 2021-2027

Podpora a posílení přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou ve vybraných tematických oblastech:
- podpora přeshraniční spolupráce mezi výzkumnými institucemi a MSP
- podpora výzkumu a inovací na základě poptávky podniků

Více

INTERREG Česko – Sasko 2021–2027

Podpora a posílení přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem ve vybraných tematických oblastech:
- zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací
- vytváření a rozvoj síťových aktivit a služeb pro malé a střední podniky
- vzdělávání

Více

Horizont Evropa

Podpora výzkumu, vývoje a inovací.

Více

Evropský obranný fond

Podpora společného výzkumu a vývoje mezi členskými státy EU a průmyslovými/výzkumnými subjekty z těchto zemí na poli obrany, bezpečnosti, moderních nastupujících a přelomových technologií.

Více

INTER-EXCELLENCE II - INTER-EUREKA

Podpora mezinárodní spolupráce malých a středních podniků, velkých podniků a výzkumných organizací v rámci sítě EUREKA, a to skrze projekty VaVaI v kategorii průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje navrhované přímo žadateli na principu „bottom-up“ a přístup subjektu z ČR k nástrojům sítě EUREKA – Eureka Network projekty, Klastry, Globalstars.

Více

INTER-EXCELLENCE II - INTER-COST

Podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v kategorii v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu i experimentálního vývoje.

Více

INTER-EXCELLENCE II - INTER-ACTION

Mechanismus mezinárodní spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje založený na bilaterálních dokumentech mezivládního a mezirezortního charakteru.

Více

Evropské partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3)

Podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercializaci na evropských a globálních trzích.

Více

SIGMA - Podpora systémových opatření a využívání nových příležitostí (DC5)

Podpora systémových opatření a využívání nových příležitostí, které povedou ke zkvalitnění projektů aplikovaného výzkumu a inovací - např. důraz na podporu multioborových přístupů v projektech, podpora rizikových (high-risk/high-gain) projektů, vytěžení potenciálu výstupů základního výzkumu k aplikacím, zavádění principů odpovědného výzkumu a inovací – otevřený přístup, rovné příležitosti v obsahu výzkumu, veřejné konzultace, etika ve výzkumu atd.

Více

SIGMA - Dlouhodobé výzkumné záměry (DC5)

Dlouhodobé projekty, které svým zaměřením nastavují a rozvíjejí systémová řešení současné i budoucí problematiky VaVaI v různých oborech (např. v oblasti společenskovědní, u které v současné době roste potřeba realizovat i dlouhodobější projekty). Podpořeny mohou být i takové typy projektů, u kterých se neočekává okamžitá aplikace nebo rychlé uplatnění výsledků na trhu, a to díky charakteristicky dlouhým vývojovým cyklům. U těchto projektů budou způsobilé i prvky základního orientovaného výzkumu.

Více

SIGMA - Řešení aktuálních potřeb VaVaI (DC5)

Opatření vytváří v programu SIGMA mechanismus, který umožní rychle a efektivně reagovat na akcelerující ekonomický rozvoj a turbulentní změny v prostředí aplikovaného výzkumu a inovací. Pomocí tohoto nástroje může být účelová podpora poskytována projektům aktuálně reagujícím na vznikající potřeby české společnosti a hospodářství (např. témata související se zdravím obyvatel, stárnutím populace a další) v souladu s prioritami Národní RIS3 strategie 2021+.

Více

SIGMA - Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (DC1)

Dílčí cíl 1 je zaměřen na zefektivnění transferu poznatků a výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných organizací do praxe a urychlení tvorby nových inovativních výrobků a služeb. Prostřednictvím zajištění stabilního fungování systému transferu technologií ve výzkumných organizacích bude tento dílčí cíl podporovat ověření výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a přípravy jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Záměrem je také podpořit tvorbu nových výsledků VaVaI ve střednědobém horizontu vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich praktické aplikace.

Více

DOPRAVA 2030

Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Více

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj je možné odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze uplatnit každoročně a je možné uplatnit široké spektrum nákladůbez maximální horní hranice. Více informací naleznete v Metodickém pokynu Ministerstva financí č. MF-17 a také v § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů.

Více

THÉTA 2 - Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Cílem podprogramu 1 je přispět k tvorbě kvalitních podkladů (analýzy, modely, hodnocení variantních scénářů atd.) pro objektivní rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru (strategie, politiky, legislativa, regulatorika a cenotvorba, normotvorba či stanovení podpor).

Více

THÉTA 2 - Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)

Projekty v podprogramu 2 přispějí k přípravě technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi a podpoří tak konkurenceschopnost inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem působících v ČR, včetně zvýšení jejich exportního potenciálu skrze výrobky a výrobní postupy s vysokou přidanou hodnotou a jejich zapojení do mezinárodních hodnotových řetězců.

Více

THÉTA 2 - Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3)

V podprogramu 3 budou podpořeny projekty připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a kde se tak primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Více

Eureka Innowwide

Podpora malých a středních podniků s cílem ověření jejich tržního potenciálu na mimoevropských trzích (Amerika, Afrika, Asie a Oceánie), ve spolupráci s lokálním partnerem. Výstupem projektu je studie proveditelnosti.

Více