Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Aplikace

Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, který vede ke konkrétním výsledkům v podobě prototypů, funkčních vzorků, poloprovozních linek, nových materiálů a software.

Více

OP TAK - Partnerství znalostního transferu

Transfer znalostí mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Více

OP TAK - Potenciál

Založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit těchto center.

Více

OP TAK - Proof of Concept

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky.
aktivita a)
aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh
aktivita b)
aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Více

OP TAK - Spolupráce - klastry

Zvýšení výzkumných a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnými organizacemi.
Aktivity:
a) Kolektivní výzkum
b) Sdílená infrastruktura
c) Rozvoj inovačního klastru

Více

OP TAK - Spolupráce - technologické platformy

Rozvoj technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných a inovačních aktivit mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou, urychlení digitální a zelené transformace a zavádění pokročilých technologií.

Více

INTERREG Central Europe

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu střední Evropy v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

INTERREG Danube region programme

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu Podunají v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA

Program je financovaný Fondy EHP a Norska a je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu. Realizací projektů dochází k propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech, část programu je specificky zaměřena na téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.

Více

Národní centra kompetence

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem je synergicky provázat již existující úspěšná centra.

Více

SIGMA - Mezinárodní spolupráce (DC4) - DA 3 - Synergie

Dílčího cíle 4 programu SIGMA bude dosaženo podporou společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v těch oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. V dílčím cíli budou dále podporovány aktivity napomáhající dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podpora povede ke zlepšení
přístupu týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.

Více

SIGMA - Mezinárodní spolupráce (DC4) - DA 2 - Cofundy/Partnerství

Dílčího cíle 4 programu SIGMA bude dosaženo podporou společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v těch oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. V dílčím cíli budou dále podporovány aktivity napomáhající dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podpora povede ke zlepšení
přístupu týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.

Více

SIGMA - Mezinárodní spolupráce (DC4) - DA 1 - Bilaterální spolupráce

Dílčího cíle 4 programu SIGMA bude dosaženo podporou společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí (zejména mimo Evropský hospodářský prostor) v těch oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. Podpora povede ke zlepšení přístupu týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.

Více

SIGMA - Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)

Dílčí cíl 3 je zaměřen na zvýšení inovačního potenciálu a efektivity výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.
Záměrem je posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity programu ÉTA. Při uplatňování výstupů z tohoto DC budou relevantní i způsoby uplatnění mimo tržní mechanismy (hlavním uživatelem může být i veřejná správa, která o výstupy projeví zájem). Dílčí cíl podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Více

SIGMA - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2)

Dílčí cíl 2 je zaměřen na zvýšení zapojení začínajících výzkumnic/výzkumníků a vyrovnávání příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Podporována bude spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. V projektech naplňující tento dílčí cíl budou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu. Dílčí cíl navazuje na aktivity programu ZÉTA.

Více

Prostředí pro život - PP3

Cílem podprogramu 3 je podpora holistických přístupů a dlouhodobých přírodě blízkých řešení a technologických perspektiv v ochraně životního prostředí k naplnění všech tří specifických cílů Programu. Problematiky budou zkoumány, prověřovány a rozpracovávány prostřednictvím aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu (se zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního výzkumu), u kterých se neočekává okamžitá aplikace a které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení. Aplikačním garantem bude v zásadě MŽP, případně další subjekty veřejné správy a jen u některých dílčích projektů případně podniky.

Více

Prostředí pro život - PP2

Cílem podprogramu 2 je přispět prostřednictvím aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k takovým technologickým změnám a změnám technik (rozumí se technik ve smyslu nejlepších dostupných technik - BAT - a technik v ochraně přírody a tvorby krajiny), které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho strategických dokumentů uvedených v úvodu Programu a ke splnění tří specifických cílů Programu. Aplikačním garantem budou podle potřeb a dalších okolností jak podniky, popřípadě jiné soukromoprávní subjekty, tak subjekty veřejné správy v širokém smyslu slova. Bude se jednat především o projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Více

Prostředí pro život - PP1

Cílem podprogramu je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu, zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí se zaměřením na všechny tři specifické cíle Programu. Z tohoto důvodu je podprogram 1 zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou tedy podporovány projekty výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. Jednotlivé veřejné soutěže budou orientovány na podrobněji a úžeji vymezený okruh témat podle naléhavosti jejich řešení.

Více

DOPRAVA 2030

Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Více

OP JAK - Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI

Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Více

Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES

Podpora výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšit schopnosti výzkumných kapacit reagovat na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt a dopady závažných chorob se statisticky nejvyšší smrtností nebo s vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady.

Více

TREND - Technologičtí lídři

Podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a u podniků, které mají zkušenost s nákupem výzkumně-vývojových služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní výzkumně-vývojovou činnost.

Více

TREND - Nováčci

Nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity ani nákup výzkumně-vývojových služeb od výzkumných organizací.

Více

INTERREG Rakousko – Česko 2021-2027

Podpora a posílení přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou ve vybraných tematických oblastech:
- podpora přeshraniční spolupráce mezi výzkumnými institucemi a MSP
- podpora výzkumu a inovací na základě poptávky podniků

Více

INTERREG Česko – Sasko 2021–2027

Podpora a posílení přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem ve vybraných tematických oblastech:
- zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací
- vytváření a rozvoj síťových aktivit a služeb pro malé a střední podniky
- vzdělávání

Více

Horizont Evropa

Podpora výzkumu, vývoje a inovací.

Více

Evropský obranný fond

Podpora společného výzkumu a vývoje mezi členskými státy EU a průmyslovými/výzkumnými subjekty z těchto zemí na poli obrany, bezpečnosti, moderních nastupujících a přelomových technologií.

Více

INTER-EXCELLENCE II - INTER-EUREKA

Podpora mezinárodní spolupráce malých a středních podniků, velkých podniků a výzkumných organizací v rámci sítě EUREKA, a to skrze projekty VaVaI v kategorii průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje navrhované přímo žadateli na principu „bottom-up“ a přístup subjektu z ČR k nástrojům sítě EUREKA – Eureka Network projekty, Klastry, Globalstars.

Více

INTER-EXCELLENCE II - INTER-COST

Podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v kategorii v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu i experimentálního vývoje.

Více

INTER-EXCELLENCE II - INTER-ACTION

Mechanismus mezinárodní spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje založený na bilaterálních dokumentech mezivládního a mezirezortního charakteru.

Více

Evropské partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3)

Podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercializaci na evropských a globálních trzích.

Více

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj je možné odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze uplatnit každoročně a je možné uplatnit široké spektrum nákladůbez maximální horní hranice. Více informací naleznete v Metodickém pokynu Ministerstva financí č. MF-17 a také v § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů.

Více

THÉTA 2 - Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory

Více

THÉTA 2 - Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)

Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.

Více

THÉTA 2 - Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3)

Podprogram 3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Více

Eureka Innowwide

Podpora malých a středních podniků s cílem ověření jejich tržního potenciálu na mimoevropských trzích (Amerika, Afrika, Asie a Oceánie), ve spolupráci s lokálním partnerem. Výstupem projektu je studie proveditelnosti.

Více