Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Spolupráce škol a firem

Podpora spolupráce škol a firem za účelem sladění kvalifikace absolventů s požadavky trhu práce.

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Moravskoslezský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Ústecký kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Zastřešující výzvy Karlovarský kraj

Grantové schéma zaměřené na priority specifikované v programovém dokumentu OP Spravedlivé transformace. Příjemcem projektu je kraj, který následně, jako poskytovatel dotace, uděluje jednotlivým žadatelům podporu mimo společný elektronický systém fondů EU. Priority Karlovarského kraje:
- podpory kulturních a kreativních odvětví, začínajících podniků a obecně segmentu podpory malých a středních podniků
- digitálních vouchery pro malé a střední podniky a veřejný sektor

Více

OPZ+ - Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí u zaměstnavatelů a vytvoření a zavedení systému práce se zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené.
Vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci.

Více

OPZ+ - Podpora sociálního podnikání

Podpora vzniku nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce.

Více

NPO - Podpora podnikavosti

Podpora podnikavosti, osvěta podnikatelských aktivit a podpora podnikatelských záměrů začínajících firem a podnikatelů.

Více

NPO - Rozvoj politik zaměstnanosti

Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnancůprostřednictvím projektu Úřadu práce „DIGI pro firmu“. O podporu na vzdělávání svých zaměstnanců mohou od dubna 2024 žádat obchodní korporace, státní podniky, dále také OSVČ, NNO, církevní právnické osoby a samosprávy (obce, kraje a dobrovolné svazky obcí).

Více

NPO - Vybavení škol digitálními technologiemi

Podpora je poskytována na:
a) pokročilé digitální pomůcky – cílem je vybavení škol pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí
b) prevence digitální propasti – cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení

Více

Program pro jednotný trh – Erasmus pro mladé podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.
Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu malé firmy. Hostitel(ka) těží z nových perspektiv svého podniku a dostane příležitost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se o nových trzích.

Více

INTERREG Česko – Sasko 2021–2027

Podpora a posílení přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem ve vybraných tematických oblastech:
- zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací
- vytváření a rozvoj síťových aktivit a služeb pro malé a střední podniky
- vzdělávání

Více