Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Obnovitelné zdroje energie

Investice a aktivity rozšiřující kapacity obnovitelných zdrojů elektrické a tepelné energie, konkrétně:
- solární
- větrné
- vodní
- tepelná čerpadla
- bioplyn
- biomasa
Program podporuje také akumulaci energie a transformaci mezi energonositeli.

Více

OP TAK – Úspory energie

Snížení energetické náročnosti budov a výrobních provozů podnikatelských subjektů, zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov, zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách, pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu, akumulace elektrické energie.

Více

OP TAK – Nové úspory energie - úvěr

Snížení energetické náročnosti budov a modernizace technologie podnikatelských subjektů:
-zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní
- zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov
- zvýšení energetické účinnosti osvětlení prostor budovy
- zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách

Více

OP TAK - Energetická infrastruktura

Podpora investic do modernizace a výstavby energetických soustav s implementací inteligentních prvků:
- rozvoj/vznik smart grids
- akumulace energie
- produkce zeleného vodíku
- výstavba zařízení na zachytávání CO2
- adaptace plynárenské soustavy

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Moravskoslezský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Ústecký kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

INTERREG Central Europe

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu střední Evropy v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

INTERREG Danube region programme

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu Podunají v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

Modernizační fond – ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Podpora je poskytována v oblasti opatření v energetických hospodářstvích podniků:
a) snížení energetické náročnosti budov
b) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
c) vodíkové aplikace

Více

Modernizační fond – ENERG ETS - Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Podpora je poskytována v oblasti:
a) modernizace zdroje energie, včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, či snížení emisí CO2
b) změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, jejichž cílem je snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu

Více

Modernizační fond – HEAT – Modernizace teplárenství

Podpora je poskytována v oblasti:
a) rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na: obnovitelné zdroje energie, energetické využití odpadu, zemní plyn, elektrickou energii (elektrokotel), odpadní teplo
b) rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva)
c) rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií

Více

Modernizační fond – KOMUNERG – Komunitní energetika

Podpora je poskytována v oblasti:
a) výstavba komunitních elektráren a výtopen a tepláren, využívajících nepalivové OZE
b) výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci
c) systémy využívající bioplyn, skládkový plyn či kalový plyn vznikající v blízkosti realizace projektu
d) systémy akumulace elektrické a tepelné energie
e) zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů
f) instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace),
g) výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů

Více

Modernizační fond – RES+

Podpora je poskytována v oblasti:
a) zavádění nových OZE a prvků aktivního energetického hospodářství
b) zavádění systémů akumulace elektrické energie

Více

Státní program na podporu úspor energie EFEKT III neinvestiční

Podpora tvorby dokumentů, organizace (definice procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravy systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe.

Více

ELENA

Program je zaměřen na vyčíslení úspory energie plánovanými opatřeními k úspoře energie na nemovitostech, která budou financována zvýhodněným úvěrem v programu Nové úspory energie a ENERG - zahrnuje úvodní zhodnocení v souvislosti se spotřebou energie, zpracování energetického posudku a pomoc s přípravou podkladů pro žádost o zvýhodněný úvěr z NRB.

Více

ENERG

Podpora financování podnikatelských projektů zaměřených na úspory energie na území hlavního města Prahy (doplněk k programu Nové úspory energie).

Více

LIFE

Cílem programu je naplnění právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí a klimatu. Podporuje pilotní a demonstrační projekty v oblastech:
- ochrany přírody a biodiverzity
- testování inovativních postupu a technologií
- zlepšení správy životního prostředí
- zmírňování a adaptace na změnu
klimatu
- přechodu na čistou energii

Více

NPO - podřízený úvěr

Posílení investiční aktivity a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Realizace podnikatelských projektů, které přispívají k plnění klimatických cílů a zelené transformaci (např. obnovitelné zdroje, recyklace, zpracování odpadů, čistota vody a vzduchu, digitalizace).

Více