Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Digitální podnik

Nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu (např. automatizace, digitalizace dat, efektivnější propojení a řízení firemních procesů).

Více

OP TAK - Digitální podnik - Technologie 4.0

Zvýšení úrovně digitální transformace MSP prostřednictvím implementace chytrých řešení, datové integrace, zavádění umělé inteligence, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce apod.

Více

OP TAK - Digitální podnik - Virtuální podnik

Investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

Více

OP TAK - Digitální podnik (FINANČNÍ NÁSTROJE)

Nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu (např. automatizace, digitalizace dat, efektivnější propojení a řízení firemních procesů).

Více

OP TAK - Technologie MAS (CLLD)

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, navazující digitalizace a automatizace výroby a zefektivnění poskytovaných služeb.

Více

OP TAK - Vysokorychlostní internet

Podpora vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou, jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí.

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Moravskoslezský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Ústecký kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Zastřešující výzvy Karlovarský kraj

Grantové schéma zaměřené na priority specifikované v programovém dokumentu OP Spravedlivé transformace. Příjemcem projektu je kraj, který následně, jako poskytovatel dotace, uděluje jednotlivým žadatelům podporu mimo společný elektronický systém fondů EU. Priority Karlovarského kraje:
- podpory kulturních a kreativních odvětví, začínajících podniků a obecně segmentu podpory malých a středních podniků
- digitálních vouchery pro malé a střední podniky a veřejný sektor

Více

OP Spravedlivá transformace – Zastřešující výzvy Ústecký kraj

Grantové schéma zaměřené na priority specifikované v programovém dokumentu OP Spravedlivé transformace. Příjemcem projektu je kraj, který následně, jako poskytovatel dotace, uděluje jednotlivým žadatelům podporu mimo společný elektronický systém fondů EU. Priority Ústeckého kraje:
- podpory kulturních a kreativních odvětví, začínajících podniků a obecně segmentu podpory malých a středních podniků
- digitálních vouchery pro malé a střední podniky a veřejný sektor

Více

INTERREG Central Europe

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu střední Evropy v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

INTERREG Danube region programme

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu Podunají v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

Program Digitální Evropa

Zavádění digitálních technologií v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kyberbezpečnosti a rozšíření digitálních dovedností.

Více

NPO - Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

Podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu, která povede ke zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším negativním vlivům.

Více

NPO - Dokončení pokrytí zvýšenou úrovní signálu 5G ve vybraných železničních koridorech

Pokrytí min. 210 km železničních koridorů TEN-T signálem 5G vyšší intenzity (konkrétně koridory Praha- Ostrava a Česká Třebová-Brno) - jedná se aktivity, které jsou prováděny nad rámec podmínek aukce kmitočtů 5G.

Více

NPO - Instalace a otestování kooperativního inteligentního dopravního systému (C-ITS)

Instalace systému C-ITS na vybraném úseku železničního koridoru pro účely testování tohoto systému.

Více

NPO - Instalace opakovačů signálu 5G do železničních vagonů

Vybavení minimálně 350 ks železničních vagonů opakovači signálu 5G.

Více

NPO - Rozvoj infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově

Výstavba minimálně 120 ks základnových stanic (BTS) sítě 5G v investičně náročných venkovských lokalitách ČR - jedná se aktivity, které jsou prováděny nad rámec podmínek aukce kmitočtů 5G.

Více