Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Oběhové hospodářství

Podpora rozvoje oběhového hospodářství, využívání vlastních odpadů a/nebo druhotných surovin.

Více

OP TAK - Udržitelné hospodaření s vodou

Podpora udržitelného hospodaření s vodou s prioritou na zadržování/zachycování vody, opatření k její recyklaci v podnicích, efektivnější čištění použitých či recyklovaných vod s cílem snížení spotřeby dodávaných vod.

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Moravskoslezský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Ústecký kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

INTERREG Central Europe

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu střední Evropy v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

INTERREG Danube region programme

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu Podunají v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

Národní program Životní prostředí – ekologická likvidace autovraků

Zpracování odpadů (komodit) z autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím.

Více

LIFE

Cílem programu je naplnění právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí a klimatu. Podporuje pilotní a demonstrační projekty v oblastech:
- ochrany přírody a biodiverzity
- testování inovativních postupu a technologií
- zlepšení správy životního prostředí
- zmírňování a adaptace na změnu
klimatu
- přechodu na čistou energii

Více

NPO - podřízený úvěr

Posílení investiční aktivity a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Realizace podnikatelských projektů, které přispívají k plnění klimatických cílů a zelené transformaci (např. obnovitelné zdroje, recyklace, zpracování odpadů, čistota vody a vzduchu, digitalizace).

Více